Regulamin

Regulamin i zasady bezpieczeństwa gry

Paintball ADRENALINA

 1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola  obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wskazanym przez organizatora,
 2. Po zaakceptowaniu i zapoznaniu się z ni mniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeństwa, na teren wskazany przez organizatora mają wstęp oraz osoby im towarzyszące i inne, po uzyskaniu zgody przez organizatora.
 3. Teren organizatora jest podzielony na dwie strefy, strefa gry i strefa bezpieczeństwa.
 4. W grze mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz osoby, które ukończyły 15 lat z pisemna zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego na udział w grze.
 5. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa przez obsługę oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje stosowne oświadczenia.
 6. Palenie jest dozwolone tylko w strefie bezpieczeństwa.
 7. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze oraz sędzia.
 9. Strzelanie z broni ( marker ) może odbywać się tylko i wyłącznie na wyznaczonym terenie czyli strefie gry.
 10. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się do wcześniej ustalonych zasad gry.
 11. Przebywając w strefie gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte, poza polem gry. Trafienie nieosłonięta twarz może spowodować poważne obrażenia a nawet utratę wzroku.
 12. Gra musi być natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
 13. Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się bronią: luba skierowana w dół oraz zabezpieczony spust markera.
 14. Kategorycznie zabrania się strzelania poza strefa gry oraz kierowania ognia poza ta strefę.
 15. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi ok. 5 m.
 16. Podczas gry obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu między zawodnikami ( walka wręcz)
 17. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: trafienia kulką w korpus lub głowę, samodzielnej deklaracji, decyzji sędziego.
 18. Zawodnik, który chce zejść z strefy gry, unosi rękę do góry i przechodzi do strefy bezpieczeństwa.
 19. Gramy tylko kulkami organizatora, zabrania się korzystania z kulek znalezionych, mokrych.
 20. zabrania się samowolnego demontowania, ulepszania lub regulacji broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni.
 21. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do sędziego.
 22. W przypadku zawinionego, umyślnego uszkodzenia broni lub uposażenia stosuje się odpowiedzialność majątkową.
 23. Osoby nie stosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z strefy gry bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
 24. Zawodnik oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze, na terenie do tego wyznaczonym, który w okoliczności jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczenia wobec organizatora Krzysztofa Dudziak Adrenalina.

Oświadczenia zawodnika

Paintball ADRENALINA 

 1. Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego i zobowiązuje się do ich przestrzegania
 2. Biorę na siebie odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzęty paintballowego.
 3. Jestem świadomy zagrożeń w wyniku użytkowania markera paintballowego.
 4. Otrzymałem sprzęt wolny od wad, spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Będę natychmiast informował sędziego o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
 6. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.
 7. Przyjmuje do wiadomości, ze w przypadku złamania reguł gry i zasad bezpieczeństwa przez któregoś z graczy, mogę być zraniony lub trwale okaleczony.
 8. Paintball jest sportem niebezpiecznym, nawet wtedy, gdy są przestrzegane wszelki zasady bezpieczeństwa. Z własnej i nieprzymuszonej woli akceptuje ryzyko podczas uczestnictwa lub jej obserwacji.
 9. Przyjmuje do wiadomości, ze nie założenie maski ochronnej naraża mnie na okaleczenie lub trwałą utratę wzroku.
 10. Przyjąłem do wiadomości, że będąc zawodnikiem gry w paintballa liczę się z ryzykiem zranienia przez pocisk, zranienia przez awarie sprzętu, zranienia z powodu wad naturalnych lub wykonanych przez człowieka( przeszkody na polu gry).
 11. Potwierdzam, ze nie mam wad serca, dolegliwości lub chorób, które mogłyby się pogorszyć lub być przyczyna zranienia, choroby lub śmierci w wyniku wysiłku związanego z grą w paintballa.
 12. Zgadzam się na przestrzeganie wszystkich punktów tej deklaracji i w przypadku naruszenia któregokolwiek z nich płacić ewentualne odszkodowanie osobą, które poniosły szkodę naprawić wszelki zniszczenia oraz pokryć wszelki szkody i wydatki powstałe w skutek nieregulaminowego zachowania.
 13. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za sprzęt, który został mi powierzony. W przypadku umyślnego uszkodzenia zobowiązuje się pokryć koszty naprawy .
 14. Zgadzam się na przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa
 15. Zgadzam się dostosować do wszystkich punktów tego oświadczenia.
 16. Jestem świadom, iż składając podpis, akceptuje wszelki postanowienia regulaminu i zasad bezpieczeństwa gry, które określił Krzysztof Dudziak ADRENALINA

 

Dokumenty należy pobrać, uzupełnić a następnie  złożyć przed rozpoczęciem rozgrywki!

(Kliknij na ikonkę aby pobrać)